Na začátku byla láska...

... a to láska k tvorbě. Nicméně stejně jako v románu Jane Austenové Rozum a cit se i  v mém životě vášeň prolínala s pragmatismem, a tak moje profesní cesta vedla přes dráhu bankovní úřednice. Nemůžu říct, že bych v ní byla nespokojená, s příchodem rodiny se ale znovu probudila moje touha tvořit. Pomalu, ale jistě, se začal rodit nápad, z nápadu byla vize a z vize se vyloupla vlastní kreativní značka Afes, nabízející materiál pro tvorbu obrázků a mandal barevnými písky. Kreativní sady jsme začali nabízet v rámci veletrhů po celé repubilce, firma se rozrůstala a v současné době jsem rozšířili naši nabídku o potisk reklamních a dárkových předmětů UV tiskárnou. Protože vím, jak nelehké a přitom důležité je skloubit rodinný a pracovní život, fungujeme jako sociální podnik - zaměstnání u nás najdou především rodiče malých dětí v rámci flexibilních úvazků.

Lucie Musilová - ředitelka

 

Jsme sociální podnik. Co to znamená? Rozhodli jsme se dodržovat tyto principy:

Sociální prospěch

Sociální podnik AFES se zavazuje, že podíl osob z cílové skupiny na celkovém počtu zaměstnanců bude více než 30 % po celou dobu realizace projektu. Pro zvýšení integrity zaměstnanců bude zajištěna odborná psychosociální podpora. Zaměstnanci budou pravidelně informováni o chodu podniku a výsledcích práce na celofiremních poradách, a zároveň budou zastupováni prostřednictvím svého zástupce na poradách vedení (realizační tým). Řízení podniku bude založeno na partnerských vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavatelkou, kdy připomínky a názory zaměstnanců budou akceptovány a očekávány.  Podnik bude pro své zaměstnance realizovat vzdělávací kurzy, které budou sloužit k rozvoji jejich dovedností a posílení pozice pracovníků na trhu práce. 

Ekonomický prospěch

Minimálně 51 % zisku podniku bude reinvestováno za účelem rozvoje a naplňování jeho obecně prospěšných cílů, vznikne Fond společensky odpovědné reinvestice. Reinvesticí do rozvoje SP je myšlena zejména tvorba nových pracovních míst pro osoby z cílové skupiny, zvyšování kvalifikace zaměstnanců v podobě vzdělávacích kurzů, nákup nového vybavení souvisejícího se zkvalitněním práce cílové skupiny a služeb podniku, a případně vytváření rezervního finančního balíčku na provoz SP v dalších letech. Řízení podniku bude autonomní a zcela nezávislé na veřejné správě. Očekávané tržby z prodeje výrobků budou tvořit min. 30 % z celkových výnosů podniku.

Environmentální prospěch

Provoz sociálního podniku bude zohledňovat zásady environmentálních aspektů výroby i spotřeby (hospodárné nakládání s energiemi a spotřebním materiálem, třídění odpadu, aj.).

Místní prospěch

Podnik se bude ve své činnosti orientovat na lokální potřeby, nicméně okruh odběratelů tímto prospěchem neomezuje a vyjde vstříc jejich konkrétním potřebám.  Přednostně budou v SP zaměstnáváni místní obyvatelé a obyvatelé z blízkého okolí.  Na místní prospěch bude dále pamatováno při nákupu – upřednostní místní dodavatele, při zachování pravidel hospodářské soutěže a při spolupráci s lokálními aktéry z území MAS.  → Podnik bude v rámci svým odběratelských i dodavatelských vztahů upřednostňovat v co největší míře místní nabídku a poptávku.